دیوان الشعیبیه
اهلا وسهلا

      بقیت اعزف حزن بلعود ونای


       وگمت ما میز المطبوخ ونای


        لگل الروح حیل اویای ونای


        عله احباب الذی شحو علیه


            علی حاج ابراهیم النیسی

[ چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:5 ] [ ]

     هلی چف الخصم ما شفته لواهم


       عرب و ابزود ضل عالی لواهم


        طفلهم لو یشوف احد لوا هم


       یگطع اگماطه و ایشد عل منیه


                        علی حاج ابراهیم النیسی


موضوعات مرتبط: علی نیسی
[ چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:1 ] [ ]


یاخـــل الک داراونــــزل برمـــوشی


اولولجلک ابحــوراگطعت برمـــوشی


ادری العــواذل یاتــــرف برمـــوشی


اوحــرمونی شوفک والگلب طرانطر


===


یاخـــل نقی مثـــل الذهــب وصفــنته


اویَمَّک هِـده اعصارالگلب وصفــنته


شــوفک یعالج کِـل مـرض وصفــنته


اتدّاوی الحشا اوتشفی الضغط والسّکر


===


مــوگــدغــــرامک بالگلب ویـــداوی


اووصلک دواایطیب المرض ویداوی


لــــوینجـــمع داوک یَخـَــی ویــداوی


نحـــــرز الفـــوزاوباللِعــب مانخـــسر


===


یحبابی هـــم صـــوبی افتکـرحسبلکم


وآنــــه الـــــذی ابّالی نِمَـــت حسبلکم


الهسّه بگه ابــــذانی یــــــرن حسبلکم


مــن گـــوطرت گلبی انشلع واتگــنطر


===


محمدابوعمارالحزباوی


[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:52 ] [ ]

سِــل بیـده خصمی اوهَـــدعلی بســلاله


وایـــریداحــط عنبی ابــــرضا بســلاله


صــــح آنـــه هــَد حیلی الوکت بســلاله


مااطیحـــــن امـــن اوّل فـــِزع واتگنطر


محمدابوعمارالحزباوی

[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:50 ] [ ]
     اشتظن امحادر ادموعی علیمن


     عله احبابی و جفن عینی علی من


         تره ثوب الحزن لایج علی من


            الاحبهم مشو ما ردو علیه


       گلبی اختنگ بل عبره علی هم


      و اظن حتی الاجل صوبه علی هام


        العلیهم چنت اذب حملی علیهم


            اسباع ومن مشو فیو علیه          الجفونی ابلیل ماردو بعدلای


         اتبعتهم والظعن مسرع بعدلای


           احس بفراگهم باجی بعدلی


          امنل عمر یومین شیردهم علیه


                کلمات حسن المولا


موضوعات مرتبط: الشاعر حسن المولا اشمیل
[ چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 12:23 ] [ ]


قصیدة شیخ الشعر


امس مــن شیخ الشعر من عدنه شال


انّـاس کــلـهـه الـصـبّـت مـجـروحــــــه


کـلـهـه گامت بس تـون شـیب وشبـاب


تــدری دمعه اعـلی الـمـحب مسموحه


مـات مـلّانه ورحــل مـــن عــدنــــه راح


والـغـوافـی الـتـبـچـی چن مـذبـوحـــــه


والابـوذیــه اصبـحـت تـبــچی وتـنــــــوح


ربـــــهـه فـگـدتّـه وبـقـت مـطـروحـــــه


یـاقـریـحـه الـعـنـده جـیّـاشـه وتـهـــوی


عــــــنـده بـیـبـان الـشعـر مـفـتـوحــــه


فـــارس ابـسـوح الـشـعـر مـاله رقــیـب


مـنـهو مـنـهو الـیــگـدر ایـطـب سوحــه


چـــان یـنـعـد گـــمـر مـابـیـن الـنـجـوم


والـگـمـر مـنـهــــو الّی چـفّـه ایـلـوحـه


اصروح شعره طــگّـت العـالی السـمـاء


یـــــــاادیــب الـیـبــنی گــد اصــروحــه


روحـی غطّـاهـه الـحـزن گــدمـاتــنـوح


للـحـزن گـامـت تـهـز مـرجـــــوحــــــه


ساعة اللّی انشال نعشه اعلی المتون


عــیـنـه ضـلّـت عـلـوطـن مـشـبـوحــه


وسـر مـحـبـتـه انـطبـع بأگلوب الجمیع


مــاکـو عـدنـه الـسان سـرّه ایـبـوحـه


مـات صح مـات ورحـل مـنّـه الـعـمـید


لاکـن ابـکـل بـیـت ضـلّـت روحـــــــه


لاتضن ضـل بس علی الحایـط رسـوم


بـلـگـلـب مـرسـوم مــوش ابـلـوحـــه


حزنت الاقـطار کـلـهـه اعـلی الادیـب


وصـبـحـت اصـوات الـشـعـر مـبـحوحه


الشاعر عظیم البو خنفر ابوتوفیق


موضوعات مرتبط: قصاید
[ پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 10:53 ] [ ]
   من شاع الخبر فاضل مات و شبت بدلیل النار


    بقیت ابهمی متکلکل و احشم بلعجل ستار


    گتله اگعد لفاک الضیف شاعر عز هلی الاحرار


               و الخوه اردود انهض لیهه                                   علی حاج ابراهیم النیسی


موضوعات مرتبط: علی نیسی
[ پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:18 ] [ ]
  رکن شعر الوطن قد مات البی شامخ یخی صیتی


  و ترد روحی امن اسمعه ایصیح احبچ یا فلاحیتی


       وصانه گبل لیموت وساده اتصیر چفیتی


               بوذیه اتهوس عد راسی


       صبح بیت الشعر حزنان و امعصب قوافیه


        و عله کتره تون واتنوح مالومه الابوذیه


       المیمر شگ قریح الهات و حزنهه الفلاحیه


              و الفگد الهزبر شگ زیجه


             علی حاج ابراهیم النیسیموضوعات مرتبط: علی نیسی
[ پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:11 ] [ ]


انکسر ظهرالشعر هلیوم موبس الابوذیه

گوم اگعد یفاضل شوف یتمت الفلاحیه

شلت وهتزت الارکان صارت علوطن فیه

لن فاگد خیاله امن ایده


علی یبرالحزباویظل أله ألموال یبچی وبیت أبوذیتی أبحزن

وفزت ألومضه أبرحیله وشعری ماضل بی وزن

شعب ألأهواز أعله فگده دمعه کت کت ألمزن

وتیتم شعر ألأهوازی


أحمدألحاج سبهان الحزباویامطین شفت شایب شعرنه وعیونه تتهاطل دموع

گتله اشجر الک یاشعرنه لیش حزنان اوتلوع

گلی الیوم احسنبیه خانت اضلوع

من گالو مات السکرانی


 جاسم ابوعثمان الهاشمی


[ پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 10:56 ] [ ]
 

یگلبـــی الــی امس بنـــار ویاک

 

اجه ایجــــدد عهد شتگول ویاک

 

احذرک من عشرته ابتعد ویاک

 

امس ونــته اکتشـــف ذاته ردیه

 

 

سرتیب باوی


موضوعات مرتبط: الشاعر سرتیب الباوی
[ پنجشنبه سی ام آبان ۱۳۹۲ ] [ 12:36 ] [ ]

عربی ومن اصل عربی وماجد


وطریقی اویل غبر اعوج وماجد


 الهامه ما ادنگهه وماجد


ولاخلی اشماته اتعیل بیه.


                       صادق حبیب مقدم
[ پنجشنبه سی ام آبان ۱۳۹۲ ] [ 12:33 ] [ ]


اشمرد اعد ازامط گومی و ارد احد سیف الحرب


و ارد اصیح ابصوت عزمی اشلون تغزینه الغرب


یوم شفت النگب یمی او ذاك اخوي البنگب


بلعیت النخله ابسلاهه


من غزو ناگه العزه ابظهر الاحمر و انبگت


اتحزمت بحزام غیره او للغرب ما حشمت


الگیت اخوي الگعد صایر خاب ضنی او هوست


یا گاع انشگی او طمینی


حشمنی القلم هالیوم ادخل ساحه التمجید


رش جرحک ملح یفلان موهیچ العقیده اترید


قلیل انظر رسول الثار علینه ایهومش امن ابعید


او حیه اعلی الموت اینادی


چف سیف العداله انعاب او ضل امن الطبر عاطل


او ضل ابلا ضمیر الیوم بالحد یحکم الباطل


الثعلب چنف الذرعان یمرح مشتهی ایماطل


او بالملعب ضل یرهب صوته

الشاعر علی عاید البدوی


موضوعات مرتبط: الساعر علی عاید البدوی
[ دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ ] [ 12:27 ] [ ]

ضربنی ابصوطه وکتی مانخیته

 

وعدوی اویــای یمشی مانخیته

 

اظن ناسی ابن حیـــدر مانخیته

 

کفلنی ابیوم ســـــار الظعن بیه

 

 

مهدی عطشانی

[ جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ ] [ 12:48 ] [ ]
        اخذ العبره من افیای نخله ابیوم عطشانه 


             ما صاحت ارید المای مابینت ذبلانه


        خل خوتک کریمه اویای لو ندبک ابضیج انه


                        توصل بلازم جیدومه


                                    حیدر ابونصار الکعبی


موضوعات مرتبط: حیدر الکعبی
[ شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 10:39 ] [ ]
       حیرنی الوکت یعضای گایم بلعکس یفتر


       خله البومه یاهلناس تحکم بقت عل هزبر


          واچماله المصیبه اهنا خله النذل یتصدر


                   والساقط ضل یحکم بیهه        الساقط بلزلم یاحیف ابسدر امظیفی یتعلا


         وما یسوه الکرم یاناس غصبن کرمته الدله


            لوعات الزمان اهوای وصارت بلگلب عله


                     من حیث انباگ اسم ادیره


                                علی حاج ابراهیم النیسی
موضوعات مرتبط: علی نیسی
[ شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 10:34 ] [ ]

یوم العاشر ابعاشور من طاح الحسین وحید

 

الو قصـــده الطم ونوح چا ما یستحق تمجید

 

قصــــده ایعلم الأجیــــال للعز تحط اید ابئیده

 

هیهات امنذل ولعیله

 

 

علی عاید البدوی

 

[ شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 9:50 ] [ ]

 بعـد لا لا تجـي صوبــي وتگلــي اهــواك

شسولف عن عشــرتــي وأنتــه بيهــا ادره


تتعبنــــي وتعبـــك ولحــــــوار ايطــــــول

عليمــــن انسحـــب مـــن هـــذه الفكـــره


بحيث اتريد واحد يظــــل طــــول اليـــل

يـــتغــــازل اويــــاك اوتنمـــد ابكتـــــره


وآنه اسوالفي ايمطرن مئــاسي وضيـــم

وممليات كلهـن بـــس أســـه وحصـــــره


فرقي اوياك فرق السمــه وخـــد الگــــاع

گلـــي اشلـــون نطبـــگ نبنـــي العشــره


بعد چا ليش تيــي ادگلــي احـبــك مـــوت

وترش حچيـك ملـــح علجـــرح وتقهـــره


عبرات البصدري الهن مصــح حاســـوب

يــاهــــو العــــد نجــــوم البلسمــــه مـــره


انه ابعبراتي مـــن تبحـــث تجــــد علـــوان

يغني ابطــوره ذاكـــه البچـــه بـــي كثـــره


من گد مانحــت سكتــــه ابتـــوالـــي اليـــل

راس النـــوح شيـــــب بلعجــــل شعــــره


شجره آنه وطيور الوكت كلهـــا اهمـــوم

شظـــن بطيــــــور اتفـــــــارگ الشجـــره


انتــه ابكلشــــي صــــدگ تختلــــف ويــاي

انته ابقصر سـاكـــــن وآنـــــي ابحجــــره


قديمه، امهدمــه ومستغــــل بيهـــــا ايجــــار

وعلي وك حتئ تصعــب دفعـــت الأجــــره


لتخلينــي اســــولــــف وكشــــف الآهــــات

وبين اهمــوم گلبـــــي الحصــــره ولعبــــره


بس خوفي العواذل بــــاچــــر ايگــــولــــون

هذا اهوه الأمس ظل يشكـــي مـــــن فقــــره


عزت نفس عنــدي وچــــود اخلــــي البيـــن

يذلــــني ويـــذل اهلـي ابعــــوزه وبعســـــره


الو ادري الشمــاتـــه ابقصتــــي ميشمتـــــون

چــــــا بچيـــت ولله العـــالـــــم ابكبـــــــــره


دخلينــي ابحــالـــي وروح عنـــي ارجـــــوك

الحــزن آلـــة مــــوسيقـــه وصبحـــت وتـــره


ويعزف بيـــــنه واحــــــد بلعــــزف بطـــران

الماسامــــع موسيقــــه ابـــعمـــــرا بلمــــره


العشگ صحرا اليطبه ايهيـــم كلهــا ادگــــول

عليمـن بيـــدي اهيـــم روحــــي ابصحــــــره


طير آنــه نعـــم جنحـــانــــي هـــــم اوضيــــم

ولـــــك يــــا طيـــر مـــن جنحـــانـــه يتبــــره


الشــاعــرعبـدالـرضـا الـرفیعـــیموضوعات مرتبط: قصاید
[ سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 0:6 ] [ ]
مــن ابــواب الشعـر افتــح حــوار اويــاك
وآنــــه ادري القضيتــك ابــد مـــالك حــل

لئــــــنك منحـــرف تمـــلك فكــر تعبـــان
واضـــــح مستحيـــل الطبــــع يــتبــــدل

دگلي ابيـا شعــر روجـت شعبــــك يـــــوم
وبيــا عمــل طيــب حتــــئ اگــــوم اعمـــل

ودگلـــي ابيــا رثـــاء صبـــرت عـــلأيتـــام
وبچـــف القـــوافـــي امسحـــت دمـــع الهـــل

اشكثـــــر مابصطـــت بچلـــم بيـــن النـــاس
حــت سوگ الخيـــانـــه اعتقـــد منــــك مـــل

اعرفنــــك ولـــك تبحـــث علـــه التـــومـــان
مـــن هــــذا العمـــــل بســــك بعــــد دخجـــل

انه شاعـــر وقلمــــي مــــن اهــــده ابســـــوح
مـــــن يخــــزر يخلــــي الطــــرف يتخــــردل

انه حامـــل رسايـــل مــــن شعــــب مظلــــوم
القبـــل تسعيـــن عـــام امـــن الخصـــم محتـــل

انــــه اتـــــأمــــل الشعبـــي البسمـــه ولأفيــــش
ونتـــــــه ابمـــوتــــت البـــي دسمــــه تـــتأمـــل

انـه ابصورة قصيــده انطــــق اجــــروح انـــاس
ونتــــــه ابشـــاطـــي بحـــر الفــــــتن تتجــــول

ماتســــوه المــــلامــــه وحتـــــئ الـــوم اعليـــك
لومـي اعلـــــه المشـــــايــــخ بيــــك تتــــوســــل

حشـــه اشيـــوخ المطخـــــو راس لجــــل العــــار
ولغيـــــــــــره ابعـــزمهــــم دوم تتـــــــكمــــل

الذي ايـــوش بيـــن ناسي لــو اخـــوي ايصيــــر
عليـــه سيفـــــي ابســـرعــــه وبلعجـــل ينســــل

شعرك علــورق تعــرفــــه اوصفــــــه اشلــــون
عكــــــــس معنـــاة صـــدگ چلمـــة الأجمـــــل

آنه اويــــل مجــــد عشـــــرت نجـــــوم اوليــــل
بـــــلاشــــوف ايعـــرف عنــــوانــــي اوينــــدل

آنه الگف الچلمــــه الـــــطايــــره البلــــريــــح
گبـــــل لا يــــم اذانـــــي ادحلــــب اوتــــوصــــل

بعـــت روحـــي ابعســـري ومابعــــت هيهــــات
حــــرف مــــن القـــوافــــي وعنـــي روح اسئـــل

انــــــه دهــــراب ابـــوي الـــشيــــد التـــاريــــخ
الدرس معنــــه النضــــال ابجامعــــة خــــزعــــل

بعــد بســـك ولــك مـــن هــل عمـــل كـــع يــــوز
بعـــــــد لاويــــــن تـــبقــــه اتمجــــد الأسفـــل

يـــــلا انطينـــــي ظهــــــــرك وبتعــــــد منـــــا
گبـــل لا هـــل شطــــور اسيـــــــوف تتحـــــــول

الشــاعــرعبــدالـرضـا الــرفیعــی

موضوعات مرتبط: قصاید
[ پنجشنبه نهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 12:7 ] [ ]

     اسهام ارداف اسف ربعي ملوني


    طحــت والما يملونــــي ملوني


   نشــدني المادره اشلوني ملوني


      الربع؟گتله ابنفاهه اگطعو بیه

     

          سیدحسن الشریفی

[ سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:43 ] [ ]
     بقیت اصفج الف حسره والفراح


       لئن یا ناس من ایدی ولفراح


        المصایب نوخن عدی والفراح


             شتن مادریت ابیا نویه      ابکثر مبچی عله الطیبین قل قل


       شوفی وحیلی ایظن بعد قل قل


        من حین الجفو والدهر قل قل


         ابحزن گلبی وعلگ نیران بیه


                علی حاج ابراهیم النیسی


موضوعات مرتبط: علی نیسی
[ سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:16 ] [ ]

جربت اول صدیج ال چنت اعده ابحسبتی

لو طلبت اعیونه تسهل ما یخیب نیتی

تدری اشگلی سمعته ابیوم گتله ابحاجتی

های آخر مره ادگ بابی


رحت لثانی ابهمه او گلت یعدل مایلی

العوز من لچنی اعله چهفه و طحت بلهم مبتلی

طلع و امدنگ الهامه و ارده من الاولی

بس ما شتمنی او طگیتهلثالث رحت یعضای لاچن گاطع الظنّه

بس چه جربیت اثنین الثالث گلت اجربنه

منهم طلع حسب الضن او صدگ لو ردت منه

ما یبخل لو راس اولیدهیذبح نوگ للخطار حاتم گالو ابکرمه

او طفل لو ما رضع ویاه ما یرضع سدر امه

ال بی تنوجد هیچ اطباع حتی الگبر لو طمه

حاتم طی گالو بیامهیذبح نوگ للخطار حاتم گالوابیومه

و اذا ما صح حطب لنار حتی ایچیم اهدومه

معناها الکرم بلذات او های الچلمه مفهومه

مو کلمن گام ایسویهه


الشاعر حسين الزبيدي


موضوعات مرتبط: الشاعر حسین الزبیدی
[ سه شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 19:16 ] [ ]
   روحی متعذبه اعله مودک لاتظن انسه المضا


   ومن دمعهه العین شلت وشاهدی رب القضا


     گلبی ولهان ابمحبتک ساعه یختاظ ورضا


                  والغیرک ماینتگ نوبه


    اویاک بس بخلاص امشی وابد ماعفت الدرب


      ومن زغرحبک عرفته والک وسعت الگلب


    یاحنین الحظن سولف منی هم عندک طلب


               چالیش الهم ساکن داری


     حبی الک صایر فضیحه الناس تعرف قصتی


       ما اعوفک للمنایه افدی حاضر رگبتی


       انته عز زود النشامه انته عزمی وهیبتی


            وبس اسمک یستاهل هوسه


        عل درب جاعد وتانی وابد ماخون الوعد


        هسه انتظرک تجینی وانتظر لجلک بعد


       حبک ابدلالی ساکن گلبی میزل لل ابد


                وبدونک ماریدن روحی


           غیر حبک ما احبن ما ارید الاجنبی


        ظنه لتظن انه اعوفک ما اخونک موطنی


    حبک انداف ابضمیری وهوسه من عدی وهلی


             الدار ابدونک بس تسوه النومه                       الشاعر حیدر ابو نصار الکعبی


موضوعات مرتبط: حیدر الکعبی
[ شنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 18:21 ] [ ]

 

 

یمه نام الولد یبني

 چان عدنه الخير یمه...چان کل بیت ابسلفنه ایموت لو حطوله باب...

وچان عدنا الامل نور وتارس اعیون الشباب .

يمه چان الماي وافر والنهر من چان یجري المگبره یرویها روح...

وچان حچي الصدگ عود بکل شخص تلگا یفوح ...

چانت الوادم ییمه بخیر تحچی..وتظل تحچي

وچان بس الغیم یبچي ...

یمه لا تنده اجروحی ..من اسولفلک ییمه اتشیغ روحی ..

 یمه هسه اذیاب تحکم..والسلف یولیدي غافی ..

وهسه وجه الشمس طافی ..

هسه بس موگد الذله  بجمره دافی...

یبني هسه  الذنب سیّد...کلها تتعنه وتجيله...

یبني هسه احچایت العاگل ثجیله..

یمه کل اسلال اهلنه انباگن وناطور گاعک بلحبس مهدود حیله...

والنخل یولیدی مات ..وذبل طور الغنوه بحلوگ الفلح ..

وهسه وجه الصبر یبچي وتضحک اخدود الجرح..

والملح ماعنده حوبه وبعد محّد یحلف ابروح الملح..

یمه حتی احروف اسمک بدلوهن..

یمه شمعات الحقیقه بچف ریاح الذل طفوهن...

یبني ارد اوصیک چلمه..یمه شعبک میّت ومسجون قلمه ..

یبني صوت الجهل نقمه ویمه درب العلم نعمه ..

یمه لو مامن علم ماتحیی ناسک ..یمه لو مامن علم مهبوط راسک..

یمه لو مامن علم تصبح ذلیل..یمه خصمک ذیب موحش..

یمه بس اسلاح قلمک یکسر اجدام الیعیل....

 

                                                                 سید حسن الشریفی


موضوعات مرتبط: قصاید، الشاعر سید حسن الشریفی
[ یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 21:8 ] [ ]

دوک الصبــــر یا مزبـــــــان وکلا

 

الچــانت خدم هسه اصبحت وکلا

 

شفت شات الغنم کض ذیب وکلا

 

ویصیـح ادخیل وین اهل الحمیه

 

 

الخنسه ماتون ونــــــی ویرهه

 

وچوانینه حدر ضلعی ویرهه

 

الدهـــر چلب مخالیبه ویرهه

 

ابگلبـــی وفعل کل ماراد بیه

 

 

الشاعرمزبان الامیری

 


موضوعات مرتبط: الشاعر مزبان الامیری
[ یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 21:1 ] [ ]
          کثره الناس تلعب بلعظم ضاع

         و انه اویاک نلعب گلبی ضایع

 

       اجبرت گلبی یعوفک لکن اشلون

        مثل ام و ولدها ابحلگ الاسباع


          ابکثر مبچی و دگ الراح براح

           علی علگو جیرانی یعگوب


                   هادی الامغیطی


موضوعات مرتبط: الشاعر هادی الامغیطی
[ یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:55 ] [ ]

خله يدري الماهو گدهه اتفلش الشرعصتي

واسبح ابدم الشهاده وتضل يعرب نخوتي

عيب اخليهه ابمذله اتنوخ أببرناقتي

غيرة معدان ابشرياني

***

خله يدري الماهوگدهه ابساعة الطگ والشگف

سيفي لوطب بلملاعب بلزلم يگطف گطف

آنه ابن خالدتراني الصيته ثابت بلوصف

والعالم يعرف سيف الله

***

خله يدري الماهوگدهه ابگومي اشگ حلگ الحرب

وحته جاهلنه ابوكتهه اتسولف ابحگه الغرب

فشكلوجيمات اهلي وهوسو وكت الضرب

بحصان الخان اول چيله

 

الشاعر سعيدابشاره العموريموضوعات مرتبط: الشاعر سعید ابشاره العموری
[ یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 11:5 ] [ ]

یل ویه اهل الکهف  نایم علحگ توعه  کون اتفز

 

گص اید الغزه ابهای الگاع ابروحک لاتهم واتعز

 

النصر بلکرخه  وی کارون  والدورگ ازماط  الدز

 

والدز یل دورگ زامط بی

 

 الشاعرمهدی چاسب الکعبی                      


موضوعات مرتبط: الشاعر مهدی چاسب الکعبی
[ یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 10:39 ] [ ]
        ابزجر هم ونیاح الگلب ون ون


        علیک وما تگلی اترید ون ون


      یناهی اظعونکم من حدن ون ون


       احس روحی نوت صوب المنیه 


              علی حاج ابراهیم النیسی


موضوعات مرتبط: علی نیسی
[ چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:40 ] [ ]
       العگل وصانی ابوصیه وکسبت منه درس


     من تصادق دوم اخبرک لا تخاوی الما یحس

 

         اتماشی سبع لازم یفرس وما ینفرس

 

             ایطگ ما ینطگ لو مرت عیله


                  حسین النیسی


موضوعات مرتبط: الشاعر حسین النیسی
[ چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:35 ] [ ]

های اسنین راح الفرح شلمن

 

دلیلی و شعگد البسمات شلمن       
 

انه المجروح أسائل جیت شلمن

 

یفرج   کل أذه  وکل  دای  الیه

 

الشاعرهادی الامغیطی                                  


موضوعات مرتبط: الشاعر هادی الامغیطی
[ چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:30 ] [ ]

یابه مامن شمس تطلع یابلال


وکل مطر دمعه الیتیمه یابلال


فوگ بیت المجد اذن یابلال


کعبه عدنه الوطن یسوه التضحیاتابفیافی الچول روحی ابلیل هامات


الردی مایوم اله طخیت هامات


الربع صاحو علی من طحت هامات


گمت لاچن سعیر النار بیه
النهر عباس ابخزرته کربلاء


ومن برز عالجیش وحده کربلاء


ابحین رد للخصیم صرخت کربلاء


لئن شایل علی امتونه الفراتبچیت ومن ابچای الجفن شحماء


هظمنی الی حمیته ایگول شحماء


غشیم امنت عدبزون شحماء


وظلت بلعمه اتدعی علیهالشاعر جعفر المجید الزرگانیموضوعات مرتبط: الشاعرجعفر الزرگانی
[ سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:48 ] [ ]

 

صبح رمز الکرم والجـــــود عدنه

 

اولحدود المعــــــــالی ابعلم عدنه

 

اذا مانحیی ابثقـافه ارسوم عدنه

 

اکیــــــد اتروح من عدنه الحمیه


 

عرب والجـــــود والتاریخ عدنه

 

نشامه اوبس علا الطیبات عدنه

 

تعال اوزور حینه اوشوف عدنه

 

واشرب کاس گهــــــوتنه الابیه

 

 

ابو خلیل الشحیتاوی


موضوعات مرتبط: الشاعر ابوخلیل الشحیتاوی
[ جمعه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:55 ] [ ]
 

شعب الما یحس وایــــــــزید علما

 

یضل محنی الظهر منکوس علما

 

بس الشد عـــــزم لل مجـــد علما

 

یضل یمشی او یطــر نار السریه


قاسم النیسی                           


موضوعات مرتبط: الشاعر قاسم نیسی
[ جمعه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:54 ] [ ]
 

فتگ الی یفتــــــــــگه البیـــــن منشل

 

ابجهل وبچف رخی المطروح منشال

 

عسه لاشوف ظهر المجــــــد منشال

 

ابرمح اهل الخــــــــزی وهل الردیه

 

 

حمد العموری

 


موضوعات مرتبط: الشاعرحمد العموری
[ جمعه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:52 ] [ ]

 

اریــــد اسکن وحط ابوسط بیدا

 

لأن گلبـــــــی الوکت بظیم بیدا

 

صدیقی الچنت  احط الاید بیدا

 

نکر ملح الصــــداقه وخان بیه

 


 

عـــدنه همه المیله وایضاًعدنه ناس

 

المایله ابچــــفهم تصیـــــــــرامعدله

 

عدنه ناس العایشه وما الهه صیت

 

وعدنه بگبـــــــــور وتحل المشکله

 

 

 

سید عقیل التفاخ

 


موضوعات مرتبط: الشاعر سید عقیل التفاخ
[ جمعه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:51 ] [ ]
 

تمتحن صبــــری ابغیابک هاذ مو خوش امتحان

 

سهسهت روحی او دستهه او الله بس المستعان

 

والله لو ترجع واشــــوفک گبـــــل لیفوت الاوان

 

موخاف افراگاک یفنینی

 

 

 

حسن الامیری


موضوعات مرتبط: الشاعر حسن الامیری
[ جمعه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:49 ] [ ]
     اجیت امشی اعله ادیه الیوم یربات الافاعیه


       وماعزن علیکم روح لو میت مرض بیه


        یل بیکم ازامط دوم یسباع الشعیبیه


                   میدان الکم مایتوازه


                 حبیب ابوعدنان مزرعهموضوعات مرتبط: الشاعر ابوعدنان حبیب مزرعه
[ چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:40 ] [ ]
 

یمهره اعله الهضم ولضیم یولی

 

الوکت گام أبرجــــال الوید یولی

 

البیهم زامطـــت من طحت یولی

 

ابحوافـــــــــر خیلهم داسو علیه

 

 

ترف تهــــواک روحــــی مردنهه

 

غبت وسیوف هجـــرک مردنهه

 

گمــــــت مامیــــزایدی مردنهه

 

اگص عود الردن گصیت ادیه

 

 

 

 

الشاعر سید عقیل التفاخ

 


موضوعات مرتبط: الشاعر سید عقیل التفاخ
[ چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:20 ] [ ]

اذم الربع لو راداو ایگولون


یصاحب لیش ما لک بلوطن دار


اخاف احچی او بعضهم ما یصدگون


وطنه ابهاذ کبره او گاعد ایجار


الشاعر حبیب ابو عدنان مزرعه

موضوعات مرتبط: الشاعر ابوعدنان حبیب مزرعه
[ سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:44 ] [ ]
        ربعی احزام چفیتی لیام الفزع والوید


       لوگبر صریچ الماو عدهم مثل یوم العید


      ما فرق ابد للموت کل منهم احسبه اعضید


                   جدام الماو ایفک زیجه                        الشاعر حسین ابوعلی النیسی


موضوعات مرتبط: الشاعر حسین النیسی
[ سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:15 ] [ ]
          الیعوف اخوانه خل یشبع مقامه          إبنزول    ولا  تظن   یعله  مقامه          سبع  گامات  کون  أحفر  مقامه           وادفنه   ابلا  لحد   دون  البریه

                    الشاعرهادی الامغیطی    الخوه عندی اشگد ثمینه الخوه نص امن الچبد


 

    والیعوف  الخوه  صدگ   کون  اطمّه  ابلا  لحد  های   مگیوله  امن   اهلنه  وذوله  تربایت   مجد                ماذلن لوخوتی احذالی


                                هاشم الامغیطیموضوعات مرتبط: الشاعر هادی الامغیطی
[ سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 17:45 ] [ ]
                 اشعندچ یدنیا اویای مالچ


               بناچ ابذل الوچ اشفای مالچ


               مالچ روحی عل دگمان مالچ


              ولا طخ راس لل مابی حمیه


                               حسین النیسی


موضوعات مرتبط: الشاعر حسین النیسی
[ شنبه نهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 20:36 ] [ ]

یحگلی لو سکنت  ابخله  وبیدای


ابسبب  گلبی  من الخلان  بیدای


الچنت صارم اعده ابضیج بیدای


طلع    حیّت   رمل   ملتف   علیه


                                         علی حاج ابراهیم النیسی

موضوعات مرتبط: علی نیسی
[ چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 11:16 ] [ ]
          عگب عینک یخلی اسکنت بلهام


           وگعد شیب الصبه یاحیف بلهام


            موبس انشده بجفاک بل هام


            العگل لمن گطعت الوصل بیه


                                   علی حاج ابراهیم النیسی


موضوعات مرتبط: علی نیسی
[ سه شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 20:0 ] [ ]
          علیه البعض زمر التفگ چالو


          وگلبی ابسهم قدر البین چالو


          بعدنی احذالهم ما طحت چالو


             طحت هدو خذو ثوب العلیه


                             کلمات حسین النیسی


موضوعات مرتبط: الشاعر حسین النیسی
[ دوشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 19:46 ] [ ]

الگلی عد عـــــــیناک انه ولجــــــه ماعز الــــــــنفس


گبل لمع الزمر والــــــــــــسیف ضل یطگ ضرس ابضرس


حطهــــــــه ترچیه ابذانک گلـــــــــتبی و حفظ هل درس


(الـــــــما حس بلذل لاتهوا)

***

الگلی عد عـــــــیناک انه حســـــــــــبت سیفی ودرع


یــــــــــصبح ابچفی ویعاند یفزع ویکـــــــــصر ظلع


الـــــــبی تزامط شوف گلبی اتــــــــــعده من زین الربع


(مـــــا خوف حتی البگماطه)


*الـــشاعر حــــــــسین الـــــــعگیلی*


موضوعات مرتبط: الشاعر حسین العگیلی
[ دوشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 19:42 ] [ ]

إشمشدن بلجرح ما فــاد شدای

سقیم ولا طبیب إلعـرف شدای

إبکثرماون یصیح الــجارشدای

لون یدری عَلیک أیلوم بیه

الشاعرهادی الامغیطی

[ سه شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 20:33 ] [ ]

ابوذيات ستار صياحي

ابوذيات ستار صياحي

 

 

            ابزودوعزم عل باطل   هدینه.

 

             وعل ذل لاتظن لحظه  هدینه.

 

              ابسهوله العزه ماجتنه هدینه.

 

                 الهه اروح یوم الموزمیه

 

 

 

               من صغری الهظم والذل مبیته.

 

               وشخص الموفی ابیتی   مبیته.

 

              النشمی لوسقانی السم مبیته.

 

             السبب لن چی جسور وبیه حمیه.

 

 

 

                علیه عطف ربی    منجیته.

 

               وصدیقی غلگ بابه منجیته.

 

                وگع شفته ابهبیه   منجیته.

 

                 طلع وانوب ذبانی ابهبیه.

 

 

 

               الدنیه ابمغزل الحسبه   لفتنی.

 

               ومصایب من بعض ربعی لفتنی.

 

               الصاحب کون لاخاءن    لفتنی.

 

                 یصیروللاخویوگف تچیه.

 

 

 

             سهم غدرالوکت یهلی   مشلکم.

 

             عسه والحزن لعداکم     مشلکم.

 

           اعله جمرالشوگ اجی حافی مشلکم.

 

                وگلکم های روحی الکم هدیه.

 

 

 

                احب اسکن اویاکم و ابذللکم.

 

               یهلی وعمری ارخصه وابذللکم.

 

              اعله موتی اقبل اوقع وابذل الکم.

 

                 ماقبل وحگ سیدالبریه.

 

 

 

               صوب البطل حدالموت منجار.

 

               وانه ابهذاالملک ملاک منجار.

 

               الاخومنجورهذاالوکت منجار.

 

                گلتله ابشروذب جورک علیه.

 

 

 

                وی کل ریح الیهب ماهبینه.

 

              وخصال الماهی زینه ماهبینه.

 

                 احنه امن المنایه ماهبینه.

 

                والنه المجدضل یاخذتحیه.

 

 

              تسترلیش وجه الدجل ینگاب.

 

              وتقبل لیش بیت المجد ینگاب.

 

               ابکوصرنه وعیت وشفت ینگب.

 

                اخوی الحاطه حارس علیه.

 

 

 

                الی ثوب الصبربیدی حکیته.

 

                  کتمت السرولامره    حکیته.

 

                الوطن مورسم رسمیته حکیته.

 

              اعله صدری وگلبی حشم جیبه الیه.

 

 

 

                   حقدوغضب علیه چیلمنه.

 

              اعله فعله وشمل گومی چیلمنه.

 

               عدوی انچان ثارت چیله منه.

 

                اخوی ارداف ثورهن علیه.

 

 

 

               الگلب یوم الذی کثرت عداله.

 

              وحملی من ثگل وصعب عداله.

 

               انضل حسب احشمنه عداله.

 

                    مایدری عناداهوای بیه.

 

 

 

 

 

                 الدنیه من دیاراهلی یلتنی.

 

                وصوب الحزن بل گوه یلتنی.

 

                 اموتن میت الف مره یلتنی.

 

                 ولاشوفن شعبنه ابهل اذیه.

 

 

 

             جدمنه اعله الهظم والذل مجدنه.

 

               وبینه افتخروتنومس    مجدنه.

 

                ابکتاب النزله الباری مجدنه.

 

                  وعلینه ابزودنه فوگ الثریه.

 

 

 

              عسمه اویای شوصرتی دنیتی.

 

              وجفتی وبلاسه صوبی دنیتی.

 

               الیه ادراق المفارگ   دنیتی.

 

              وخذیتی الموسهل فرگاه علیه.

 

 

 

               الوکت نفس الوکت ماگول بلمال.

 

                الصبرمن هل مصایب گلت بلمال.

 

                البعض شوتنشره وتنباع بلمال.

 

             وتعین اهل الرده اعله اهل الحمیه.

 

 

 

                  لیال العسرصالن وردمنه.

 

               وسگینه احنه ابصبرنه وردمنه.

 

               ردی انعرفه خصمنه وردمنه.

 

                  الف مره الاله صایرتچیه.

 

 

 

               النخانی ورکضت صوبه حفانی.

 

                گعدصبح علی والضد حافانی

 

             الحیف اشتنفع امن نطق حفانی.

 

               اذنب ذنبی امنت وانگضت بیه.

 


موضوعات مرتبط: الشاعر المرحوم ابوسرور
[ سه شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 19:19 ] [ ]

متی اعلوم النوایب یعلمنا


ابعجل وانصیح انهضن یعلمنا


جرعت الصبر لکن یعلمنا


الساقط والخنیث ایعیل بیه


الشاعر اوداعه البریهی                    


موضوعات مرتبط: الشاعر اوداعه البریهی
[ دوشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 21:4 ] [ ]


نظل حدما تـظل تحوي الصدور أنفاس

بسم محيي انتگوه اوداعت العباس

الک ساعة الچلم ما تطلع اله ابفاس

وکل حایف زور ایکلمـونه

***

نظل حدما تظل تحوي الصدور احسين

بسم عیسی انتگوه الکسـر عین البین

الک ساعة اتخيّــر وحده من اثنين

لو دگت گلبک لو چيله

***

نظل حول الشمس ما دام ارضنه اتدور

بسم محيي انتگوه وعيسی ابن مذخور

الک ساعة الچلم تتصــطر ابشاجور

وحچاية ملعب تلگانه

***

نظل وشما نظل ننخه ابگمر عدنان

بسم خزعل شیمنه وچف فخر سلمان

الک ساعة الزلم تتگوه بالدیوان

الدم مایبرد والفاله اتعیله

 

الشاعر حميــد العيــداني


موضوعات مرتبط: الشاعر حمید العیدانی
[ دوشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 20:44 ] [ ]
           اشکثر دهری ابدیار المجد هدم


          عله اهلی المابطل فد یوم هدم


            المن هل چتل هل نهب هدم


              یهلی ابگوه ما تحتل قضیه


                              امیر حمدانی


موضوعات مرتبط: الشاعر امیر الحمدانی
[ پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 20:6 ] [ ]
     انه ابن سوح المراجل شامخ دوم عنوانی


       ودایم خصمی بچیته ابد مایوم بچانی


     الفرق بین یخی بذات شط الاهل نیشانی


    ماغب اهلاله  .. وموصوفه افعاله.. صاحم هنیاله

                   میدان الدز شایع صیته

 


                     حیدر الکعبی


موضوعات مرتبط: حیدر الکعبی
[ پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 19:58 ] [ ]
            تگلی اکسر صیامک باچر العید


               ونه یاعید گلی المر علیه


           تدری اشوکت اعاید ونسه الاحزان 


               لمن ارفع علم نصر القضیه                                   علی حاج ابراهیم النیسی


موضوعات مرتبط: علی نیسی
[ چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 10:50 ] [ ]


ذهب حیلی اوبعد هیهات یا عید

او عداّد العمر ساعات یا عید

تگلی امبارک ابهل عید یا عید

ودموعی امبلله اهدوم العلیه


للشاعر عبدالواحد حداد الغبیشاوی


موضوعات مرتبط: الشاعر عبدالواحد الغبیشاوی
[ چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 10:43 ] [ ]
 

ألو إسمک تریده ایصیــــــــر خالد وابمعالی ایشیع

 

لازم من تطــــــــــب دیوان تشری امنل زلم واتبیع

 

واسعی ابچف طفل تنگاد لل حگ والچلمته اتطیع

 

و الباطل گص یوز اچفوفه

 

 

میدان  الیــــــــــزل لو گام یطحن و اهدست عل گاع

 

عــــــــــــــــزمک ینگلب برکان و العایل یرد ابساع

 

مو مسرح تره الهوسات زوره او تلگه بیها اسباع

 

والطوب الها ایدنگ راسه

 

 

قاسم ابو میلاد النیسی

 


موضوعات مرتبط: الشاعر قاسم نیسی
[ چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 10:30 ] [ ]
 

موزلمه الیجیه الغیض وکـت النیبــــه مایشتد

 

وابوکت الصلــــح یعنـد ابد مــن غیضه مایرتد

 

ارجل ینعرف بل اخلاق والخصمه ابنظر لوصد

 

یجدح باروت امنعیونه

 

 

 

 

رمضان العگیلی


موضوعات مرتبط: الشاعر رمضان العگیلی
[ پنجشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 19:52 ] [ ]
             احس هم ابدلیلی ایرید ینطر

              مل امنل صبر چندوب ینطر

              ابسلفنه الفجر هم یوم ینطر

           و نسحگ اخشوم کل های الطغات


              هلی ما اعتقد عل عار شبو

               وچم گلب ابگلب بنار شبو

             عدوهم بل مآسی وظیم شیبو

             هلی الضدهم صبح تحت التراب


                     علی حاج ابراهیم النیسی
موضوعات مرتبط: علی نیسی
[ دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 21:27 ] [ ]
            یل رحت باالله ارد احلفک یابه عود

            وجسمی من فرگاک صبح یابه عود

                لا تجر اوتار حزنک یابه عود 

                           ولا تهیج اجروح گلبی الخامدات

        

                                      علی حاج ابراهیم النیسی


موضوعات مرتبط: علی نیسی
[ دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 21:17 ] [ ]

بس انته بگیت الملک یابیل

ابارض الذل تنوخ عیب یابیل

الوفگ گد ما عسم ویای یابیل

فگر و العسر دلاهن علیه

وداعـــه البــریهــــــي


موضوعات مرتبط: الشاعر اوداعه البریهی
[ دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 21:7 ] [ ]

بعد ماطیب من الدای وبره

اولاینفع الجسمی فحص وبره

خلونی اماشی الظعن وبره

ابسبب عدهم طبیب ایحن علیه


الشاعر سرتیب الباوی


موضوعات مرتبط: الشاعر سرتیب الباوی
[ دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 21:4 ] [ ]

یصاحب هم علیک اهموم کلهام

علیه اوهم علیک الاهل کلهام

اوهم مثلی همت بچول کلهام

ابهواه لیلی اوحمل هم او اذیه

 

  الشاعر سرتیب الباوی                              موضوعات مرتبط: الشاعر سرتیب الباوی
[ دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 21:2 ] [ ]
   هيعونه اليموت الدنيه وكحة عين،.. ما مره رضت لفراحنه اتشوف

من گد ما حزنه او نهمل ادموع،.. تطيح العين خفنه ابمش الچفوف

تعودنه الالم و الظيم و الآه،... او صرنه اعله النوايب نشتهي انطوف

نضحك بالچذب گمنه اعله الايام،... او نگضي الليل كله انغني بس اوف


غـزانه الحزن يا وسفه ويرهام

علينه او غيره مو لايج ويرهام

تعـال او شــوف دلالـي ويرهام

ابكثر مـا شـاط والله او نـار بيه


بنينه ابيوت عزنه ابطين الاحوي.... يا بيت النطبله ابحزن مسگوف

لچن خفنه نضيج خاطر المار،... صبينه الهله او حياك بالسوف

علينه اشما جست دنيانه و اتجور،... كتمنه اسرارنه اعله الباب و الطوف

ابد ما يوم ملنه او تشهد ابهاي،... هوسة عزم ابوي الخوف الخوف

من ثارت الچيله او حشم احمود،.. شهدله المنعرف و الموش معروف

صاح او صاحت العربان وياه،... انه ابن الداهيه او تربات السيوف

آنه ابن العفیفه ام بیض الثياب،... انه ابن المشطت بالمستحه ازلوف

انه ابن الصان بخته ابچهبة العار،... لا له او لا رضه البت جاره التلوف

شجانه الیوم شو صرنه امن الابعاد،... غشمنه ارواحنه او بعناهه بالشوف

غفينه اعله الهظم و العار و الحيف،... او شرينه الموش لايج من الجلوف

او سكتنه اعله المذله او صرنه خرسان،... او تساوه الالف عدنه ابياء الحروف

الشاعره سهام کعبی


موضوعات مرتبط: الشاعره سهام الکعبی
[ دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 20:55 ] [ ]

الاخو عند العرب کلسیف التشیم حتی بگرابه

 

فص عین المحنه ایطیح اذا صدت علی امصابه

 

الاخو تحتازه بلکلفات من اتصادف اطلابه

(یگعد وایگلک هاذ آنه)

٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬

اعز من الابو ماشوف اذا ادور العمر کله

چذب اگدر عگب عیناه بین بلزلم اتعله

 

اعتقد عگب الابو کل بیت احسن بی تصح خله

 

(والراید عز باشر عوده)

٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬

{اعز من الابو ماشوف ولا بی خابت اضنونی

چذب بوجوده امد ایدی واگل للوادم انطونی

اذا هیچ الابو یا ناس لونهن تنعمی اعیونی

نص حگ ایضل ما وفیته}

 

الشاعر حبیب ابوعدنان مزرعه


موضوعات مرتبط: الشاعر ابوعدنان حبیب مزرعه
[ شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 19:51 ] [ ]
     ابجفه الخل خافگی یاصاح ونما


     بطــــــــل و لحزن هل زاد ونما


       یطارش روح گله ایعود ونما


         یعوداترجه تاخذنی المنیه


...................


    اباسی امسی دلیلی وصبح بلهام


    علیک و بان کثـــــــر الشیب بلهام


      تظن بس انشده یاصاح بل.هام


       العگل لمن گطعت الوصل بیه


           عیسی الشرهانی


موضوعات مرتبط: الشاعر عیسی الشرهانی
[ یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 20:8 ] [ ]
           هلی یل تضرب الدنیا مثلهم

           ولا بلموزمه یوجد مثلهم

       اشدهاهه ادیارهم ظلت مثلهم

        وانه ادری الاهل میگطعون بیه


       هلی ابرحته الدهر غصبن مردهم

         و مردهم بلچفن یلتف مردهم

        هلی الطوب من هدو مردهم

         و بعدهو المگوار نابت بلتراب


        هلی اچفوف الکرم بلکرم تدلی

        جفونی وعاشرتنی اجروح تدلی

        الباگ اگراب سیفک لیش تدلی

         یبوگ السیف و اگرابه سویه


       هلی ابصدر الخصم چم رمح عدم

        ومثل زلمه الیعرف الزلم عدم

        الزمان اشکثر منه احیود عدم

         المشانگ فخر للبیهم حمیه


        هلی الما رخصت بیهم وسمهم

         و زهرهم للعدو بایت وسمهم

        مجدهم خلف العزه وسمهم

            یهد برکان یوم الموزمیه


               کلمات امیر ابو کرارالحمدانی
موضوعات مرتبط: الشاعر امیر الحمدانی
[ یکشنبه دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 19:47 ] [ ]

      انکسرجنح المعنده اخوان وابدأ لا تضن ایطیب

     خلک خوه الک واحگوگ من حلگ السباع اتجیب

        لاتتعله ابفدیوم دلیل انطیک من سرتیب

                 کلمن بلنصه ایحمدونه

                                                        


       زلمه الما یشیله الغیظ ویگول الحرب عیدی

        منه اتبره ابکل حال حت لویطلع اعضیدی

          و ابعد الزلم والله مثل ماگال الزبیدی


                 منهن ؛مو منهم عدیته

                                                

       زلمه الما یشیله الغیظ بارد عزمه بلمیدان

        الگلب منه بری للدوم معده ابعدت الخوان

       الرجل یوم الوغه ایصیر مثل ماوصفا رمضان

                  یجدح باروت امنعیونه


                    حسین العگیلی


موضوعات مرتبط: الشاعر حسین العگیلی
[ چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 10:21 ] [ ]

           هلی مابینت خله بصفهم

              ولا ایضآ ردا توجد بصفهم

         هلی لو هم غده اعلیهم بصف هم

            مثل حمرین شیال الصعاب


                لیل الغدر غفله چل بهلهه

                وقهر دنیای زاید چل بهلنه

              نکر طوک الصغتله چلب اهلنه

               عکف ذیله ونبح وغضب علیه


            یگلبی اتلوی علمحبوب شلون

            جفانی وما دریت ابلیل شلون

             هم تدری لیالی البعد شلون

               لون چبدی ودون نیران بیه 


              شکرآ من علیه ابساع حنیت

            وانه ابفرگاک سبع اضلوع حنیت

            اعتقد یشگر ابیوم الزلف حنیت

            الزمت گلبی وطفر من بین ادیه


             لوتی الگلب بس ویاک لوتاه

             حنین ولا تتیه ایسیب لوتاه

             هم تدری هواک اشلون لوتاه

             مثل محچال گام ایلوت بیه


                 کلمات حسن المولا


موضوعات مرتبط: الشاعر حسن المولا اشمیل
[ دوشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 11:18 ] [ ]
         احنه اهلچ یهای الگاع اهل الفاله وعبیه

         مسرت جدم للذل یوم اهلچ یلشعیبیه

       الخصم عنهم سمعته ایصیح یوم الی دوت عیه

                    یاهلهم هد شایل فاله


                                      حسین العگیلی


موضوعات مرتبط: الشاعر حسین العگیلی
[ شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 12:32 ] [ ]
          اهلی اهلک وانته اهلک هلهلی

            یانواظر لل احبهم هلهلی

           گومی یا ام الاماجد هلهلی

       خل نحط الشوکه بعیون الطغات          دمع عینی الغیر شخصک ماجره

             نار فرگاک ابدلیلی ماجره

           تعرف ابعدک ابحا لی ماجره

          القلم ینعه والقوافی امعصبات


          علی وکتی الاسی والظیم لما

           سرت شبه الطفل محتاج لما

            تمر وکت النفاهه الربع لما

           طحت محد چذب یسئل علیه


             الشاعر حسین العگیلی


موضوعات مرتبط: الشاعر حسین العگیلی
[ شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 12:29 ] [ ]
      الاخو الیر ایده منی ابضیج وایدور علی فرصه

      ولو شوفه ابنعش ینشال ما اکل علی قصه

       الاخو لوصدگ هیچ ایصیر اریدن کون بلگصه

             فشگت قناص اتشگ راسه


            الشاعرنعیم ابوعلی الهلیچی


موضوعات مرتبط: الشاعر نعیم الهلیچی
[ شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 12:26 ] [ ]
            هلی ادلال المضایف ماردوهن

             هلی اچبود الاعادی ماردوهن


             هلی اچفوف الارامل ماردوهن


            چسوهن بلگحط طرگات الثیاب           دلیلی اشلون یبره الم ویصح

           اذا ما شوف منجد بعد ویصح

           اخوی الوهنانی ابنگب ویصیح

            حرامی وفزع الوادم علیه


          الشاعرنعیم ابوعلی الهلیچی


موضوعات مرتبط: الشاعر نعیم الهلیچی
[ شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 12:24 ] [ ]
 
 
             لاتمشی ابعناده گالو العگال
                لن ابلافکر ماتحصل الغایه
 
             من باب العلم کونک تعلی شان
               تفزع عل جهل وتهبط الرایه
 
 
             یمک لاتعوفه ابضیجه من ایصر
             اعضیدک بل کلایف الک تچایه
              لوسربایعک بالک تروح اتگول
            چه خصمک یدور حیه عن هایه

 
          لوشفت الخو ابگلبه شایل قیض
              اگصد بیته انته ورح رضایه
             وتفاسر کلامک روح انته اویا
           وشوف اشلون زاعل من الحچایه
 
 
            الزعل اکبر مصیبه صایر ابهل کون
            العدل ولمات من عنده یونون
            غاسی اشلون صایر ماترید اعضاک
           وهلک چن ناگه عل شالو یحنون
 
                ما ادری اشردت وشفکریت اشلون
                 وگلت ماریدهم خلهم یولون
                 ولک ول انته یل مالک وفه وطیب
                     متعلم القدر من الیقدرون
 
 
                    هلی دیوانهم عاچل مینطر
                    وراغد  یارهم  لیله  مینطر 
                    هلی بلشین طرواهم مینطر
                    هلی الزینات بس الهم اثیاب
 
                لا تترک العزه اتعیش وسط الذل
 
              یل جاهل عگل یل بعدک ازغیرون
 
             چه باچر هلک وسط العیای الخیل
 
             ابسیف امحزمه عل حگ یفزعون
 
                               حیدر الکعبی
[ یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 6:41 ] [ ]

نهيله الروح غيرک من نهلهه

او دمعتي الناس تضحک من اهلهه

الکلافه اتريد واحد من اهلهه

الما یگدر علیش ایگول بیه

***

موکلمن لزم لعنان او یصعد عل مهر خيال

او ولا کلمن یشیل احمول، الحمل بس بالزلم ینشال

یصح زلمه العمامه اهدیب ویصح بس بالاسم ریال

یشرد من تلمع بالحومه

***

الشاعرعلی مقدم


[ یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 10:44 ] [ ]


سیف الذلة های إسنین برگاب الأحرار ایحز

یمته الذل تجاسر هیچ و اتعلّه اعله بیت العِز

شیحلها و غطانه العار چا یمته العروبة اتفِز

حلها الدم مامش حل ثانی

الشاعر عادل الکعبی

[ پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 9:55 ] [ ]


ماطفت نار الکرامه ايچذب ال گلک طفت

بعده يتلاهب جمرها إرماد ماصار و هفت

نار هيَّ و نار تبگی و نار ايضاً خلّفت

و لليوم ايدخن ماضيها


زلم العدها لعب اچعاب الماو او تطرب ابيومه

تستاهل ثلث گومات صدگ مو فرد گومه

تعرف الزلمه يوم الضيج لو طب ساحة الحومه

اهناک اتبيّن شمراته

گبل بالميّه واحد چان يسحگ فوگ وجدانه

و إذا تنخل العشره اليوم تطلع تسعه خوانه

الباطل من رفع چفه،او علی الحگ طول السانه

والبي نسمع گمنه انشوفا

عسرت تفگت العزه بقلوف الفشگ تطلگ

من گامت الغاگه اتفوي ولبط بلبحر يغرگ

الباع المجد ورسومه وگصته ابخجل ماتعرگ

منهن مومنهم عديته

[ پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 9:53 ] [ ]

                      عونه الشافکم یا اغله الحباب

                       ومر من بابکم وشتم التراب

                       عونه الکون بس عاین علیکم

                       عونه الباع روحه ویشتریکم

                        عونه الصار طیر وطار الیکم

                       حط یم بابکم یسمع حچیکم

                      احباب انریدکم یاسلوت الروح

                      یمته انشوفکم وطیب الجروح


[ پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 9:34 ] [ ]
                            صدیقک بل مواقف دوم جربه

                            وبلسان اطیب عل زینات جربه

                             اذا حمله ثگل عل متن جربه

                               حته اموقفک یصبح تچیه

                                                حیدر الکعبی


موضوعات مرتبط: حیدر الکعبی
[ پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 9:22 ] [ ]
       خویک لوصبح موزین وعلیک ایدور الفرصه


      عدله اشما عوج لوچان خله ابیمنتک عصه


       عنه ازلم لو ساٌلوک بالک زورک اتگصه


                 یتشمت بیک البرانی


        الی رفض درب العار و مشه اجدامه بلعزه


       بی تگدر تزامط دوم وخصمک حتماٌ اتلزه


       صبراٌ گلهه یسمره بیتچ باچر انعنزه


                و بابه انعلگهه الرایه


    الشهم بین ازلم مامات ابکل مجلس اشوفنه


     بس الما اله طبرات وسفه ابلفظی اجیبنه


    خاوی الرفض درب العار و وصیه اطاهه بید ابنه


                  تاخذ ثارات ام عصابه


              علی حاج ابراهیم النیسی
موضوعات مرتبط: علی نیسی
[ پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 11:23 ] [ ]
          تمرضت ابغیابه وعلی ماسل


           ولاخله دمع بلعین ماسل


         سل ظنیت مرضی وطلع ماسل


             مرض فرگاه لثر خلل بیه


                کلمات ناصر ادلامی

[ پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 11:4 ] [ ]
        دمع چمدوب الی یچفوف تمشین


         علل منهم فعل چم زین تمشین


          اسف عینی ورا البچوچ تمشین


             ابرجه وهما الیوگعوچ ابهبیه             الدمع شح وابجفونی مالبیه


            عله وکتی الی حملی مالبیه


            عدوی اتگول ملکی مالبیه


           خذا منی ویداعینی اعله دیه            عبیط الدمع ینزل منجفانی


           وعمری امنل مئاسی منجفانی


           یخلی الروح راحت منجفانی


         المسه وجفنی رسه ابحر الاذیه          من مثلی الوکت بلهم ولاعات


           وعذاب اتحملت منه ولاعات


       ابجفه احبابی اعجزت روحی ولاعات


            الصبر والعمر خلصته اباذیه


            الشاعر حسین الحیدری


موضوعات مرتبط: الشاعر حسین الحیدری
[ پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 10:59 ] [ ]

صدیق الچنت ازامط بی واثق بی میـه بل میه

وکلته الملـــح بیــــدی اوعلی دلــــه الحرامیه

غشیم اوچنت اظنن بی تچه ایصیر ابعسرلیه

تچانی اوگلهم لموله

***

الصان ارضه ابزود عزمه اوراسه لذل ماهبط

کوسی اموصــف ابشطه الزوری ابــــدا مالبط

العنده غیره ابیوم صدهن عرجه لو بطگ نبط

بحماته الموت ایظم روحه

***

امگیده ابچفــــی القریحـــه اوچتفـت بال الچلم

اوعل ورگ صفنت اعیونی اودمعت عین القلم

صوت ثار ابطف خیالی اوچن شفت راعی العلم

عباس الشط کبر مایه

***

موزلمه الیجیه الغیض وکـت النیبــــه مایشتد

وابوکت الصلــــح یعنـد ابد مــن غیضه مایرتد

ارجل ینعرف بل اخلاق والخصمه ابنظر لوصد

یجدح باروت امنعیونه 

الشاعر رمضان العگيليموضوعات مرتبط: الشاعر رمضان العگیلی
[ دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 12:40 ] [ ]

الله راد النه الکرامه وتاج عل هامه نصب

واحنه نتباهه ابمحمد چه رفع راس العرب

الغيره مطبوعه اويه دمنه او من ينـط عرج الغضب

احنه ابأولهه او تاليهه

***

ثوبک لو سمل موعيب تگدر باچر اتغيره

بس اللبس ثوب الناس اول ما هله اتعيره

بالک من يصير اضباب طير البيدک اتطيره

ما يرجع لو طگ اجناحه

***

مثل ماهي الحقيقه  او صدگ من گال المثل

ليش يتحمل ثگلهه الما إله ناگه او جمل

اهواي ناس ابلا درايه انگادت ابچف الجهل

والجاهل بينه انگص ایده

***

ابهل طبع ربونه اهلنه او علمونه أحسن درس

انموت مثل النخل وگفا وهامنه ابعلو الشمس

البطل ابداً ما نريده او مانحب بيت النفس

الحگ من يجبل کلنه اويا

***

المواقف للزلــــم عنوان بیهن تکبـــــر العزه

واکید المهــرته اکحیلـــه یغیــــــر اباول اللزه

البی شمرت زلم معلوم مثل الجبل شی هزه

کلما یحتر شبت ناره


الشاعرحمد العموری


موضوعات مرتبط: الشاعرحمد العموری
[ دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 12:39 ] [ ]


احفظ شرف عز اعضاک و اوگف ب اول السربه

و بالک زورک اتگصه ابمجالس لو شفت غربه

تدری اهل الاصول اتگول العنده ابخوته طربه

ایضل متاخر ما نهوا

 

الشاعر عامر السعدی:: المواضيع المرتبطه: الشاعر عامر السعدي
موضوعات مرتبط: الشاعر عامر السعدی
[ دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 12:38 ] [ ]

الاخو عند العرب کلسیف التشیم حتی بگرابه

فص عین المحنه ایطیح اذا صدت علی امصابه

الاخو تحتازه بلکلفات من اتصادف اطلابه

یگعد وایگلک هاذ آنه

***

اعز من الابو ماشوف اذا ادور العمر کله

چذب اگدر عگب عیناه بین بلزلم اتعله

اعتقد عگب الابو کل بیت احسن بی تصح خله

والراید عز باشر عوده

 

***

اعز من الابو ماشوف ولا بی خابت اضنونی

چذب بوجوده امد ایدی واگل للوادم انطونی

اذا هیچ الابو یا ناس لونهن تنعمی اعیونی

نص حگ ایضل ما وفیته

 

الشاعر حبیب ابوعدنان مزرعه


موضوعات مرتبط: الشاعر ابوعدنان حبیب مزرعه
[ دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 12:37 ] [ ]

الگيت كل ماچنت اظنه واكشفت

في  غرامك  لغز يـكتل واكشفت

يخــل فت حبـك مهجتي واكشفت 

بلحشه و  نيران وجدك مسعرات

 

ابظلمتي شع ضـو جبينك يابدر

وانكشفلي اصلك وفصلك يابدر

ضامي حيل المه اشفافك يابدر

ارتوي ياكلبي ابهنه ماي الفرات

 

ادري    النمام    يدعج     وشعلك

بلعشـگ   شب  نار حـقده  وشعلك

گتلك   ايچذب    جنابه     وشعلك

 گتلي وانه وداعتك قصدي الشمات

 

 

ابغيبتك  بس   المدامع   ساعدن

ناظري وشلاني هجـــرك ساعدن

 يغر كبل الموت  احلفك  ساعدن

يمي لن بشفاك احس ماي الحيات

 

کلمات الشاعر حسین ابونواس الحیدری
موضوعات مرتبط: الشاعر حسین الحیدری
[ دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 12:35 ] [ ]

الدنیه صوبی ابکره صدگ لافته

و لل  حرب ویای  نصبت  لافته

بس  علمها  ابعجل گامت لافته

حین شافت خیل عزمی امسرجات

یم  جودک یلاهی الجود   ماجود

و مثل جودک مضنن جود ماجود

لان  جودک بحر و  الغیر ماجود

البحر و الجود لا ماهن   سویه

سلمان ابو میثاق الحمیداوی


موضوعات مرتبط: الشاعر سلمان الحمیداوی
[ دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 12:34 ] [ ]

حبیبي  اعگول  من  صدک  تهیما

ترد  او  بیت  الیحبــــــک  تهیما

تهمني  الـگال  ما  حبک  تهیما

و  انا  البهواک  نازعت  المنیه

 

یقر  تدري  ابجفاک  اشکثر  مرهم

علیه  او  هل  جروح  اترید  مرهم

أمس   تصرخ  تره  ابلیاک  مرهم

شجاک  اتبدلت  و  اگطعت  بیـــه

 

الي  اشگد  الیـــــــــالي  اهموم  ودان

 طبگ  و  اخضع  لدا  العدوان  ودان

لچنه  العـــــل  فشگ  مفطوم  ودان

ایتجوهر  لو  صفت  صعبه  القضیه

 

إبحر  هاذه  الوکت  ما  شوف  شلهه

غـدرني  او  فـــاله  بل  دلال  شلهه

أخــوي  السلمیته  الـــروح  شلهه

ابیــومن  حــشمت  ما  مر  علیه

 

 

کلمات قاسم ابو میلاد النیسی

 


موضوعات مرتبط: الشاعر قاسم نیسی
[ دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 12:33 ] [ ]

ابهندس رحت انه و یاری نحوف ابلیل تفاگه

نتعتو عد سلف جدام فصیل و عشمه وی ناگه

لحچ یاری الملح مذبوب شاله ابچفه من ذاگه

حط زمره ابصدری و ردانی

 

حط زمره ابوسط صدری و ردنی ابجدحه اعیونه

گال امنل یهل درسیت الذایگ ملحه ماخونه

الوهیچ اتربه الناس کله الدیر مامونه

ما حطو حایط بل دیره

جاسم ابن اغلامعلی الحمیداوی


موضوعات مرتبط: الشاعرجاسم الحمیداوی
[ دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 12:31 ] [ ]
اليطلع اعيوب غيره وعيبه غاطي


هم يوم الزمان ايطلع اعيوبه


وينذم اليذم سمعيت من امجاد

...

ويضأ هم قريت امثال مضروبه


واحد هل شكل من الامثال ایگول


الیلثگ ثوب غیره ینلثگ ثوبه


ولیگول انا و انا ال انا وکت الماو


لودردم ال انا منه مطلوبه


مووکت النفاه ایگولها وبلضیج


یخضع للعدو ویصیح التوبه


ال انا اتلوگ للی شمر الضرعان


یوم الموزمه وبعداء لعب طوبه


والمایعرف الحب خل بعید ابعید


یبتعد امنل حب لایجی صوبه لأن


الحب وعر دربه والی قانون


وقانونه ابد مایقبل اکذوبه


ولایسمح لحد یهوه ویحب مرتین


یگول الی یحب ایحب فرد نوبه


وایگول اللی یحب ماکون ذره یخون


حد گطع النفس یبقی اویا محبوبه


والیهوه ویحب حیدر علی الکرار


لازم للیتامه ایخلی اجیوبه


ویتخیل اکحیله ویلزم البتار


وبزودیخلی احدوده مهیوبه


موبس چذب یلطم ویبچی ابدمع تمساح


ویظن ابچوي الگصه تنمحی اذنوبه


والیحچی ابخوة احسین والعباس


لازم وی اخوته ایعدل اسلوبه


والیعرف ویحرف باچر امنیموت


اکبر ذنب های اعلی محسوبه


والیرید المجد یتحزم احزامین


المجد من حیث جدأ صعبه ادروبه


والحچیه عفن موعربی ابدهیهات


والعربی الاصیل اچلمه مرتوبه


والعربی الاصیل اچلمه مرتوبه((الشاعرستارابوسرورالصیاحی))


2


موضوعات مرتبط: الشاعر المرحوم ابوسرور
[ شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 12:32 ] [ ]

مــاظن خِطینه او بإلهـــــدف مالحنه

نوفــــــي إلیودنه او ما مصخ مالحنه

دون إلأصــــــایل عَــــل خصم مالحنه

نطوي إلفیافي او نعتني إندوس إلشر

ابو طارق

[ شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 11:55 ] [ ]

بیتي یا صاح إبوجودک ونسه بي

و إنشتِم بجفــاک صدگ ونسه بي

إمـنَ أشـوفک أنسه اُمي ونسه بي

ونسه کل هام او مهم إبهل حیات

عقیل إلساري

 

 

[ شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 11:53 ] [ ]

إبسِم دنیـــای لدغـتـنـي ثق آفات

او سره حیل إلعمر صدگ ثقافات

چنت مصدر أنــه او منبع ثقافات

گمت أتبع ثقافه إلأجنبیه

محمّد جلالي

[ شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 11:49 ] [ ]
    حرامی ودش علیه ابلیل فجئه ودخل بلدیوان


   خذانی ابغفل یبن اعضای لملم هوه کلشی الچان


       لگیته اخلی بس السیف وی الدله والفنیان


                 یستاهل والله الباگانی


      لگیته اخلی بس السیف یدری احتازه بلهده


         امخلی الدله والفنیان قدرته الکرم گده


       گلت من عسره مد الچف لو ملعازه ما مده


                 من های امبین غیراوی


                   کلمات حیدر الکعبی

             

[ یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 10:55 ] [ ]

            هلی ثوب المذله ماگدالهم


            وجدم بفعال شینه ماگدلهم


            هلی امخدره ادلاله موگدالهم


              الکرم والمرجله الهم اطباع               یگلبی المریرعته وکف ویاکل


               الامرمنه اشتظن اصبر ویاکل


               الحریگطع من لحم زنده ویاکل


                 ابعسره ومانخه الذاته ردیه               لون دنیاک فتلت عسم ویفات


               الشات ایدوس رجل اسبع ویفات


               ابقهر یطبخ دلیلی الوکت ویفات


              ابسبب عله ردی اعله البی حمیه               الجسم والشوف بغیابک تراکه


               ابکل نگلت جدم گلبی تراکه


              یساهی العین حط راسک تراکه


               عله سدری وتحس بلصار بیه


                      


                                   کلمات الشاعر صادق التمیمی


[ یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 10:42 ] [ ]

من زغري ابعذاب وظيم شبيت

او شبه نارالخليل ابنـــارشبيت

اشيفرق لوسكنت ابلحد شبيت

الدنيا ابهل وسع ضاگت عليه

المرحوم سيدناصرالنوري

[ یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 10:27 ] [ ]

الله راد النه الکرامه وتاج عل هامه نصب

واحنه نتباهه ابمحمد چه رفع راس العرب

الغيره مطبوعه اويه دمنه او من ينـط عرج الغضب

احنه ابأولهه او تاليهه

***

ثوبک لو سمل موعيب تگدر باچر اتغيره

بس اللبس ثوب الناس اول ما هله اتعيره

بالک من يصير اضباب طير البيدک اتطيره

ما يرجع لو طگ اجناحه

***

مثل ماهي الحقيقه  او صدگ من گال المثل

ليش يتحمل ثگلهه الما إله ناگه او جمل

اهواي ناس ابلا درايه انگادت ابچف الجهل

والجاهل بينه انگص ایده

***

ابهل طبع ربونه اهلنه او علمونه أحسن درس

انموت مثل النخل وگفا وهامنه ابعلو الشمس

البطل ابداً ما نريده او مانحب بيت النفس

الحگ من يجبل کلنه اويا

***

المواقف للزلــــم عنوان بیهن تکبـــــر العزه

واکید المهــرته اکحیلـــه یغیــــــر اباول اللزه

البی شمرت زلم معلوم مثل الجبل شی هزه

کلما یحتر شبت ناره


الشاعرحمد العموری

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 10:23 ] [ ]
     علی باب الخیانه ایصیح تعال ونهدم الغیره

    تعال انصافح احنه ابشوگ کلمن بایگ الدیره

  گتله ایموت کلمن شایل السیف.سیف الینبت اب ایره

                 ربانی العز ثابت یومی


      اشتم اریاح السعاده واهیس الصوت العجیب

     واهیس الشمس المظلمه اترید تطلع ما تغیب

           بینت انجوم اهلنه والفجرکلش جریب

               شد حیلک خویه اهتم بیهه


          لا تظن بل باب مقفل والقفل ماینفتح

         ولا تظن بلیل ظلمه وبعد مایوجد صبح

       الغیره مفتاح الاصایل واهیه دوه الکل جرح

             شد جرحک و اوگف بلحومه


                                    کلمات محسن النیسی

[ دوشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۱ ] [ 11:23 ] [ ]

    انقدنی اعله کیفک ما اگلک لیش


   یل تجرحنی ناوی وتهد شخصیتی


  من اعیونک لو اطیحن مو مهم لوطیح


       بس لا ترضه یوم اطیح چفیتی


  کلمات علی المطرودی                       

                                    

انه ابن حمر الچفافی النالو ابعز الوسام        

      

وانه ابن گمگم اهلنه اتباهه بمظیف العمام       


انه ابن ذیچ القضیه البیهه مخنوگ الکلام       


              هم یوصل یومه العادانی                 


علی حاج ابراهیم النیسی                                                        

[ چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 12:14 ] [ ]

شعــايـد ولوطن مغصوب مني اومن اهاليتـي


شعــايـد ولفقيـر ايصيــح اكــل مايـوجد ابيتـي


ارتحل يا عيدعني ارجوك احقق لازم امنيتـی


حتـه اگـدر اطـرد شمـاتـي


کلمات مصطفی الاهلیچی


 ابحیل الله الوکت یندار واحقق لازم امنیتی     

  

    وانومه ابرغد لیله الگال اکل مایوجد ابیتی     

   

  یعید اهلن تعال ارجوک فرح کل اهالیتی     

    

                    والفوز المجبل نتلگا                      

 علی حاج ابراهیم النیسی                


                 

[ چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 11:34 ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

http://alkhowa.blogfa.com/
برچسب‌ ها
غزل (1)
امکانات وب
مشاهده صفحه جدید