دیوان الشعیبیه
اهلا وسهلا

      بقیت اعزف حزن بلعود ونای


       وگمت ما میز المطبوخ ونای


        لگل الروح حیل اویای ونای


        عله احباب الذی شحو علیه


            علی حاج ابراهیم النیسی

[ چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:5 ] [ ]

     هلی چف الخصم ما شفته لواهم


       عرب و ابزود ضل عالی لواهم


        طفلهم لو یشوف احد لوا هم


       یگطع اگماطه و ایشد عل منیه


                        علی حاج ابراهیم النیسی


موضوعات مرتبط: علی نیسی
[ چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:1 ] [ ]


یاخـــل الک داراونــــزل برمـــوشی


اولولجلک ابحــوراگطعت برمـــوشی


ادری العــواذل یاتــــرف برمـــوشی


اوحــرمونی شوفک والگلب طرانطر


===


یاخـــل نقی مثـــل الذهــب وصفــنته


اویَمَّک هِـده اعصارالگلب وصفــنته


شــوفک یعالج کِـل مـرض وصفــنته


اتدّاوی الحشا اوتشفی الضغط والسّکر


===


مــوگــدغــــرامک بالگلب ویـــداوی


اووصلک دواایطیب المرض ویداوی


لــــوینجـــمع داوک یَخـَــی ویــداوی


نحـــــرز الفـــوزاوباللِعــب مانخـــسر


===


یحبابی هـــم صـــوبی افتکـرحسبلکم


وآنــــه الـــــذی ابّالی نِمَـــت حسبلکم


الهسّه بگه ابــــذانی یــــــرن حسبلکم


مــن گـــوطرت گلبی انشلع واتگــنطر


===


محمدابوعمارالحزباوی


[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:52 ] [ ]

سِــل بیـده خصمی اوهَـــدعلی بســلاله


وایـــریداحــط عنبی ابــــرضا بســلاله


صــــح آنـــه هــَد حیلی الوکت بســلاله


مااطیحـــــن امـــن اوّل فـــِزع واتگنطر


محمدابوعمارالحزباوی

[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:50 ] [ ]
     اشتظن امحادر ادموعی علیمن


     عله احبابی و جفن عینی علی من


         تره ثوب الحزن لایج علی من


            الاحبهم مشو ما ردو علیه


       گلبی اختنگ بل عبره علی هم


      و اظن حتی الاجل صوبه علی هام


        العلیهم چنت اذب حملی علیهم


            اسباع ومن مشو فیو علیه          الجفونی ابلیل ماردو بعدلای


         اتبعتهم والظعن مسرع بعدلای


           احس بفراگهم باجی بعدلی


          امنل عمر یومین شیردهم علیه


                کلمات حسن المولا


موضوعات مرتبط: الشاعر حسن المولا اشمیل
[ چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 12:23 ] [ ]


قصیدة شیخ الشعر


امس مــن شیخ الشعر من عدنه شال


انّـاس کــلـهـه الـصـبّـت مـجـروحــــــه


کـلـهـه گامت بس تـون شـیب وشبـاب


تــدری دمعه اعـلی الـمـحب مسموحه


مـات مـلّانه ورحــل مـــن عــدنــــه راح


والـغـوافـی الـتـبـچـی چن مـذبـوحـــــه


والابـوذیــه اصبـحـت تـبــچی وتـنــــــوح


ربـــــهـه فـگـدتّـه وبـقـت مـطـروحـــــه


یـاقـریـحـه الـعـنـده جـیّـاشـه وتـهـــوی


عــــــنـده بـیـبـان الـشعـر مـفـتـوحــــه


فـــارس ابـسـوح الـشـعـر مـاله رقــیـب


مـنـهو مـنـهو الـیــگـدر ایـطـب سوحــه


چـــان یـنـعـد گـــمـر مـابـیـن الـنـجـوم


والـگـمـر مـنـهــــو الّی چـفّـه ایـلـوحـه


اصروح شعره طــگّـت العـالی السـمـاء


یـــــــاادیــب الـیـبــنی گــد اصــروحــه


روحـی غطّـاهـه الـحـزن گــدمـاتــنـوح


للـحـزن گـامـت تـهـز مـرجـــــوحــــــه


ساعة اللّی انشال نعشه اعلی المتون


عــیـنـه ضـلّـت عـلـوطـن مـشـبـوحــه


وسـر مـحـبـتـه انـطبـع بأگلوب الجمیع


مــاکـو عـدنـه الـسان سـرّه ایـبـوحـه


مـات صح مـات ورحـل مـنّـه الـعـمـید


لاکـن ابـکـل بـیـت ضـلّـت روحـــــــه


لاتضن ضـل بس علی الحایـط رسـوم


بـلـگـلـب مـرسـوم مــوش ابـلـوحـــه


حزنت الاقـطار کـلـهـه اعـلی الادیـب


وصـبـحـت اصـوات الـشـعـر مـبـحوحه


الشاعر عظیم البو خنفر ابوتوفیق


موضوعات مرتبط: قصاید
[ پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 10:53 ] [ ]
   من شاع الخبر فاضل مات و شبت بدلیل النار


    بقیت ابهمی متکلکل و احشم بلعجل ستار


    گتله اگعد لفاک الضیف شاعر عز هلی الاحرار


               و الخوه اردود انهض لیهه                                   علی حاج ابراهیم النیسی


موضوعات مرتبط: علی نیسی
[ پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:18 ] [ ]
  رکن شعر الوطن قد مات البی شامخ یخی صیتی


  و ترد روحی امن اسمعه ایصیح احبچ یا فلاحیتی


       وصانه گبل لیموت وساده اتصیر چفیتی


               بوذیه اتهوس عد راسی


       صبح بیت الشعر حزنان و امعصب قوافیه


        و عله کتره تون واتنوح مالومه الابوذیه


       المیمر شگ قریح الهات و حزنهه الفلاحیه


              و الفگد الهزبر شگ زیجه


             علی حاج ابراهیم النیسیموضوعات مرتبط: علی نیسی
[ پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:11 ] [ ]


انکسر ظهرالشعر هلیوم موبس الابوذیه

گوم اگعد یفاضل شوف یتمت الفلاحیه

شلت وهتزت الارکان صارت علوطن فیه

لن فاگد خیاله امن ایده


علی یبرالحزباویظل أله ألموال یبچی وبیت أبوذیتی أبحزن

وفزت ألومضه أبرحیله وشعری ماضل بی وزن

شعب ألأهواز أعله فگده دمعه کت کت ألمزن

وتیتم شعر ألأهوازی


أحمدألحاج سبهان الحزباویامطین شفت شایب شعرنه وعیونه تتهاطل دموع

گتله اشجر الک یاشعرنه لیش حزنان اوتلوع

گلی الیوم احسنبیه خانت اضلوع

من گالو مات السکرانی


 جاسم ابوعثمان الهاشمی


[ پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 10:56 ] [ ]
 

یگلبـــی الــی امس بنـــار ویاک

 

اجه ایجــــدد عهد شتگول ویاک

 

احذرک من عشرته ابتعد ویاک

 

امس ونــته اکتشـــف ذاته ردیه

 

 

سرتیب باوی


موضوعات مرتبط: الشاعر سرتیب الباوی
[ پنجشنبه سی ام آبان ۱۳۹۲ ] [ 12:36 ] [ ]

عربی ومن اصل عربی وماجد


وطریقی اویل غبر اعوج وماجد


 الهامه ما ادنگهه وماجد


ولاخلی اشماته اتعیل بیه.


                       صادق حبیب مقدم
[ پنجشنبه سی ام آبان ۱۳۹۲ ] [ 12:33 ] [ ]


اشمرد اعد ازامط گومی و ارد احد سیف الحرب


و ارد اصیح ابصوت عزمی اشلون تغزینه الغرب


یوم شفت النگب یمی او ذاك اخوي البنگب


بلعیت النخله ابسلاهه


من غزو ناگه العزه ابظهر الاحمر و انبگت


اتحزمت بحزام غیره او للغرب ما حشمت


الگیت اخوي الگعد صایر خاب ضنی او هوست


یا گاع انشگی او طمینی


حشمنی القلم هالیوم ادخل ساحه التمجید


رش جرحک ملح یفلان موهیچ العقیده اترید


قلیل انظر رسول الثار علینه ایهومش امن ابعید


او حیه اعلی الموت اینادی


چف سیف العداله انعاب او ضل امن الطبر عاطل


او ضل ابلا ضمیر الیوم بالحد یحکم الباطل


الثعلب چنف الذرعان یمرح مشتهی ایماطل


او بالملعب ضل یرهب صوته

الشاعر علی عاید البدوی


موضوعات مرتبط: الساعر علی عاید البدوی
[ دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ ] [ 12:27 ] [ ]

ضربنی ابصوطه وکتی مانخیته

 

وعدوی اویــای یمشی مانخیته

 

اظن ناسی ابن حیـــدر مانخیته

 

کفلنی ابیوم ســـــار الظعن بیه

 

 

مهدی عطشانی

[ جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ ] [ 12:48 ] [ ]
        اخذ العبره من افیای نخله ابیوم عطشانه 


             ما صاحت ارید المای مابینت ذبلانه


        خل خوتک کریمه اویای لو ندبک ابضیج انه


                        توصل بلازم جیدومه


                                    حیدر ابونصار الکعبی


موضوعات مرتبط: حیدر الکعبی
[ شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 10:39 ] [ ]
       حیرنی الوکت یعضای گایم بلعکس یفتر


       خله البومه یاهلناس تحکم بقت عل هزبر


          واچماله المصیبه اهنا خله النذل یتصدر


                   والساقط ضل یحکم بیهه        الساقط بلزلم یاحیف ابسدر امظیفی یتعلا


         وما یسوه الکرم یاناس غصبن کرمته الدله


            لوعات الزمان اهوای وصارت بلگلب عله


                     من حیث انباگ اسم ادیره


                                علی حاج ابراهیم النیسی
موضوعات مرتبط: علی نیسی
[ شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 10:34 ] [ ]

یوم العاشر ابعاشور من طاح الحسین وحید

 

الو قصـــده الطم ونوح چا ما یستحق تمجید

 

قصــــده ایعلم الأجیــــال للعز تحط اید ابئیده

 

هیهات امنذل ولعیله

 

 

علی عاید البدوی

 

[ شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 9:50 ] [ ]

 بعـد لا لا تجـي صوبــي وتگلــي اهــواك

شسولف عن عشــرتــي وأنتــه بيهــا ادره


تتعبنــــي وتعبـــك ولحــــــوار ايطــــــول

عليمــــن انسحـــب مـــن هـــذه الفكـــره


بحيث اتريد واحد يظــــل طــــول اليـــل

يـــتغــــازل اويــــاك اوتنمـــد ابكتـــــره


وآنه اسوالفي ايمطرن مئــاسي وضيـــم

وممليات كلهـن بـــس أســـه وحصـــــره


فرقي اوياك فرق السمــه وخـــد الگــــاع

گلـــي اشلـــون نطبـــگ نبنـــي العشــره


بعد چا ليش تيــي ادگلــي احـبــك مـــوت

وترش حچيـك ملـــح علجـــرح وتقهـــره


عبرات البصدري الهن مصــح حاســـوب

يــاهــــو العــــد نجــــوم البلسمــــه مـــره


انه ابعبراتي مـــن تبحـــث تجــــد علـــوان

يغني ابطــوره ذاكـــه البچـــه بـــي كثـــره


من گد مانحــت سكتــــه ابتـــوالـــي اليـــل

راس النـــوح شيـــــب بلعجــــل شعــــره


شجره آنه وطيور الوكت كلهـــا اهمـــوم

شظـــن بطيــــــور اتفـــــــارگ الشجـــره


انتــه ابكلشــــي صــــدگ تختلــــف ويــاي

انته ابقصر سـاكـــــن وآنـــــي ابحجــــره


قديمه، امهدمــه ومستغــــل بيهـــــا ايجــــار

وعلي وك حتئ تصعــب دفعـــت الأجــــره


لتخلينــي اســــولــــف وكشــــف الآهــــات

وبين اهمــوم گلبـــــي الحصــــره ولعبــــره


بس خوفي العواذل بــــاچــــر ايگــــولــــون

هذا اهوه الأمس ظل يشكـــي مـــــن فقــــره


عزت نفس عنــدي وچــــود اخلــــي البيـــن

يذلــــني ويـــذل اهلـي ابعــــوزه وبعســـــره


الو ادري الشمــاتـــه ابقصتــــي ميشمتـــــون

چــــــا بچيـــت ولله العـــالـــــم ابكبـــــــــره


دخلينــي ابحــالـــي وروح عنـــي ارجـــــوك

الحــزن آلـــة مــــوسيقـــه وصبحـــت وتـــره


ويعزف بيـــــنه واحــــــد بلعــــزف بطـــران

الماسامــــع موسيقــــه ابـــعمـــــرا بلمــــره


العشگ صحرا اليطبه ايهيـــم كلهــا ادگــــول

عليمـن بيـــدي اهيـــم روحــــي ابصحــــــره


طير آنــه نعـــم جنحـــانــــي هـــــم اوضيــــم

ولـــــك يــــا طيـــر مـــن جنحـــانـــه يتبــــره


الشــاعــرعبـدالـرضـا الـرفیعـــیموضوعات مرتبط: قصاید
[ سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 0:6 ] [ ]
مــن ابــواب الشعـر افتــح حــوار اويــاك
وآنــــه ادري القضيتــك ابــد مـــالك حــل

لئــــــنك منحـــرف تمـــلك فكــر تعبـــان
واضـــــح مستحيـــل الطبــــع يــتبــــدل

دگلي ابيـا شعــر روجـت شعبــــك يـــــوم
وبيــا عمــل طيــب حتــــئ اگــــوم اعمـــل

ودگلـــي ابيــا رثـــاء صبـــرت عـــلأيتـــام
وبچـــف القـــوافـــي امسحـــت دمـــع الهـــل

اشكثـــــر مابصطـــت بچلـــم بيـــن النـــاس
حــت سوگ الخيـــانـــه اعتقـــد منــــك مـــل

اعرفنــــك ولـــك تبحـــث علـــه التـــومـــان
مـــن هــــذا العمـــــل بســــك بعــــد دخجـــل

انه شاعـــر وقلمــــي مــــن اهــــده ابســـــوح
مـــــن يخــــزر يخلــــي الطــــرف يتخــــردل

انه حامـــل رسايـــل مــــن شعــــب مظلــــوم
القبـــل تسعيـــن عـــام امـــن الخصـــم محتـــل

انــــه اتـــــأمــــل الشعبـــي البسمـــه ولأفيــــش
ونتـــــــه ابمـــوتــــت البـــي دسمــــه تـــتأمـــل

انـه ابصورة قصيــده انطــــق اجــــروح انـــاس
ونتــــــه ابشـــاطـــي بحـــر الفــــــتن تتجــــول

ماتســــوه المــــلامــــه وحتـــــئ الـــوم اعليـــك
لومـي اعلـــــه المشـــــايــــخ بيــــك تتــــوســــل

حشـــه اشيـــوخ المطخـــــو راس لجــــل العــــار
ولغيـــــــــــره ابعـــزمهــــم دوم تتـــــــكمــــل

الذي ايـــوش بيـــن ناسي لــو اخـــوي ايصيــــر
عليـــه سيفـــــي ابســـرعــــه وبلعجـــل ينســــل

شعرك علــورق تعــرفــــه اوصفــــــه اشلــــون
عكــــــــس معنـــاة صـــدگ چلمـــة الأجمـــــل

آنه اويــــل مجــــد عشـــــرت نجـــــوم اوليــــل
بـــــلاشــــوف ايعـــرف عنــــوانــــي اوينــــدل

آنه الگف الچلمــــه الـــــطايــــره البلــــريــــح
گبـــــل لا يــــم اذانـــــي ادحلــــب اوتــــوصــــل

بعـــت روحـــي ابعســـري ومابعــــت هيهــــات
حــــرف مــــن القـــوافــــي وعنـــي روح اسئـــل

انــــــه دهــــراب ابـــوي الـــشيــــد التـــاريــــخ
الدرس معنــــه النضــــال ابجامعــــة خــــزعــــل

بعــد بســـك ولــك مـــن هــل عمـــل كـــع يــــوز
بعـــــــد لاويــــــن تـــبقــــه اتمجــــد الأسفـــل

يـــــلا انطينـــــي ظهــــــــرك وبتعــــــد منـــــا
گبـــل لا هـــل شطــــور اسيـــــــوف تتحـــــــول

الشــاعــرعبــدالـرضـا الــرفیعــی

موضوعات مرتبط: قصاید
[ پنجشنبه نهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 12:7 ] [ ]

     اسهام ارداف اسف ربعي ملوني


    طحــت والما يملونــــي ملوني


   نشــدني المادره اشلوني ملوني


      الربع؟گتله ابنفاهه اگطعو بیه

     

          سیدحسن الشریفی

[ سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:43 ] [ ]
     بقیت اصفج الف حسره والفراح


       لئن یا ناس من ایدی ولفراح


        المصایب نوخن عدی والفراح


             شتن مادریت ابیا نویه      ابکثر مبچی عله الطیبین قل قل


       شوفی وحیلی ایظن بعد قل قل


        من حین الجفو والدهر قل قل


         ابحزن گلبی وعلگ نیران بیه


                علی حاج ابراهیم النیسی


موضوعات مرتبط: علی نیسی
[ سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:16 ] [ ]

جربت اول صدیج ال چنت اعده ابحسبتی

لو طلبت اعیونه تسهل ما یخیب نیتی

تدری اشگلی سمعته ابیوم گتله ابحاجتی

های آخر مره ادگ بابی


رحت لثانی ابهمه او گلت یعدل مایلی

العوز من لچنی اعله چهفه و طحت بلهم مبتلی

طلع و امدنگ الهامه و ارده من الاولی

بس ما شتمنی او طگیتهلثالث رحت یعضای لاچن گاطع الظنّه

بس چه جربیت اثنین الثالث گلت اجربنه

منهم طلع حسب الضن او صدگ لو ردت منه

ما یبخل لو راس اولیدهیذبح نوگ للخطار حاتم گالو ابکرمه

او طفل لو ما رضع ویاه ما یرضع سدر امه

ال بی تنوجد هیچ اطباع حتی الگبر لو طمه

حاتم طی گالو بیامهیذبح نوگ للخطار حاتم گالوابیومه

و اذا ما صح حطب لنار حتی ایچیم اهدومه

معناها الکرم بلذات او های الچلمه مفهومه

مو کلمن گام ایسویهه


الشاعر حسين الزبيدي


موضوعات مرتبط: الشاعر حسین الزبیدی
[ سه شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 19:16 ] [ ]
   روحی متعذبه اعله مودک لاتظن انسه المضا


   ومن دمعهه العین شلت وشاهدی رب القضا


     گلبی ولهان ابمحبتک ساعه یختاظ ورضا


                  والغیرک ماینتگ نوبه


    اویاک بس بخلاص امشی وابد ماعفت الدرب


      ومن زغرحبک عرفته والک وسعت الگلب


    یاحنین الحظن سولف منی هم عندک طلب


               چالیش الهم ساکن داری


     حبی الک صایر فضیحه الناس تعرف قصتی


       ما اعوفک للمنایه افدی حاضر رگبتی


       انته عز زود النشامه انته عزمی وهیبتی


            وبس اسمک یستاهل هوسه


        عل درب جاعد وتانی وابد ماخون الوعد


        هسه انتظرک تجینی وانتظر لجلک بعد


       حبک ابدلالی ساکن گلبی میزل لل ابد


                وبدونک ماریدن روحی


           غیر حبک ما احبن ما ارید الاجنبی


        ظنه لتظن انه اعوفک ما اخونک موطنی


    حبک انداف ابضمیری وهوسه من عدی وهلی


             الدار ابدونک بس تسوه النومه                       الشاعر حیدر ابو نصار الکعبی


موضوعات مرتبط: حیدر الکعبی
[ شنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 18:21 ] [ ]

 

 

یمه نام الولد یبني

 چان عدنه الخير یمه...چان کل بیت ابسلفنه ایموت لو حطوله باب...

وچان عدنا الامل نور وتارس اعیون الشباب .

يمه چان الماي وافر والنهر من چان یجري المگبره یرویها روح...

وچان حچي الصدگ عود بکل شخص تلگا یفوح ...

چانت الوادم ییمه بخیر تحچی..وتظل تحچي

وچان بس الغیم یبچي ...

یمه لا تنده اجروحی ..من اسولفلک ییمه اتشیغ روحی ..

 یمه هسه اذیاب تحکم..والسلف یولیدي غافی ..

وهسه وجه الشمس طافی ..

هسه بس موگد الذله  بجمره دافی...

یبني هسه  الذنب سیّد...کلها تتعنه وتجيله...

یبني هسه احچایت العاگل ثجیله..

یمه کل اسلال اهلنه انباگن وناطور گاعک بلحبس مهدود حیله...

والنخل یولیدی مات ..وذبل طور الغنوه بحلوگ الفلح ..

وهسه وجه الصبر یبچي وتضحک اخدود الجرح..

والملح ماعنده حوبه وبعد محّد یحلف ابروح الملح..

یمه حتی احروف اسمک بدلوهن..

یمه شمعات الحقیقه بچف ریاح الذل طفوهن...

یبني ارد اوصیک چلمه..یمه شعبک میّت ومسجون قلمه ..

یبني صوت الجهل نقمه ویمه درب العلم نعمه ..

یمه لو مامن علم ماتحیی ناسک ..یمه لو مامن علم مهبوط راسک..

یمه لو مامن علم تصبح ذلیل..یمه خصمک ذیب موحش..

یمه بس اسلاح قلمک یکسر اجدام الیعیل....

 

                                                                 سید حسن الشریفی


موضوعات مرتبط: قصاید، الشاعر سید حسن الشریفی
[ یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 21:8 ] [ ]

دوک الصبــــر یا مزبـــــــان وکلا

 

الچــانت خدم هسه اصبحت وکلا

 

شفت شات الغنم کض ذیب وکلا

 

ویصیـح ادخیل وین اهل الحمیه

 

 

الخنسه ماتون ونــــــی ویرهه

 

وچوانینه حدر ضلعی ویرهه

 

الدهـــر چلب مخالیبه ویرهه

 

ابگلبـــی وفعل کل ماراد بیه

 

 

الشاعرمزبان الامیری

 


موضوعات مرتبط: الشاعر مزبان الامیری
[ یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 21:1 ] [ ]
          کثره الناس تلعب بلعظم ضاع

         و انه اویاک نلعب گلبی ضایع

 

       اجبرت گلبی یعوفک لکن اشلون

        مثل ام و ولدها ابحلگ الاسباع


          ابکثر مبچی و دگ الراح براح

           علی علگو جیرانی یعگوب


                   هادی الامغیطی


موضوعات مرتبط: الشاعر هادی الامغیطی
[ یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:55 ] [ ]

خله يدري الماهو گدهه اتفلش الشرعصتي

واسبح ابدم الشهاده وتضل يعرب نخوتي

عيب اخليهه ابمذله اتنوخ أببرناقتي

غيرة معدان ابشرياني

***

خله يدري الماهوگدهه ابساعة الطگ والشگف

سيفي لوطب بلملاعب بلزلم يگطف گطف

آنه ابن خالدتراني الصيته ثابت بلوصف

والعالم يعرف سيف الله

***

خله يدري الماهوگدهه ابگومي اشگ حلگ الحرب

وحته جاهلنه ابوكتهه اتسولف ابحگه الغرب

فشكلوجيمات اهلي وهوسو وكت الضرب

بحصان الخان اول چيله

 

الشاعر سعيدابشاره العموريموضوعات مرتبط: الشاعر سعید ابشاره العموری
[ یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 11:5 ] [ ]

یل ویه اهل الکهف  نایم علحگ توعه  کون اتفز

 

گص اید الغزه ابهای الگاع ابروحک لاتهم واتعز

 

النصر بلکرخه  وی کارون  والدورگ ازماط  الدز

 

والدز یل دورگ زامط بی

 

 الشاعرمهدی چاسب الکعبی                      


موضوعات مرتبط: الشاعر مهدی چاسب الکعبی
[ یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 10:39 ] [ ]
        ابزجر هم ونیاح الگلب ون ون


        علیک وما تگلی اترید ون ون


      یناهی اظعونکم من حدن ون ون


       احس روحی نوت صوب المنیه 


              علی حاج ابراهیم النیسی


موضوعات مرتبط: علی نیسی
[ چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:40 ] [ ]
       العگل وصانی ابوصیه وکسبت منه درس


     من تصادق دوم اخبرک لا تخاوی الما یحس

 

         اتماشی سبع لازم یفرس وما ینفرس

 

             ایطگ ما ینطگ لو مرت عیله


                  حسین النیسی


موضوعات مرتبط: الشاعر حسین النیسی
[ چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:35 ] [ ]

های اسنین راح الفرح شلمن

 

دلیلی و شعگد البسمات شلمن       
 

انه المجروح أسائل جیت شلمن

 

یفرج   کل أذه  وکل  دای  الیه

 

الشاعرهادی الامغیطی                                  


موضوعات مرتبط: الشاعر هادی الامغیطی
[ چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 20:30 ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

http://alkhowa.blogfa.com/
برچسب‌ ها
غزل (1)
امکانات وب
مشاهده صفحه جدید